SSI ļʱ
 • 您在这里:5068初中网 >> 公式大全>>三角函数的全部诱导公式大全
 • 三角函数的全部诱导公式大全

  本文标签: 初中数学公式表 | 三角函数公式大全 |  发表时间:2012-12-17     发布小编:5068初中网    

   【5068初中网—三角函数全部诱导公式表】同学们在函数章节的学习中,要自己发现知识的重点要领是哪些,要善于总结归纳。

   诱导公式

   sin(2kπ+α)=sinα

   cos(2kπ+α)=cosα

   tan(2kπ+α)=tanα

   cot(2kπ+α)=cotα

   sec(2kπ+α)=secα

   csc(2kπ+α)=cscα

   sin(π+α)=-sinα

   cos(π+α)=-cosα

   tan(π+α)=tanα

   cot(π+α)=cotα

   sec(π+α)=-secα

   csc(π+α)=-cscα

   sin(-α)=-sinα

   cos(-α)=cosα

   tan(-α)=-tanα

   cot(-α)=-cotα

   sec(-α)=secα

   csc(-α)=-cscα

   sin(π-α)=sinα

   cos(π-α)=-cosα

   tan(π-α)=-tanα

   cot(π-α)=-cotα

   sec(π-α)=-secα

   csc(π-α)=cscα

   sin(α-π)=-sinα

   cos(α-π)=-cosα

   tan(α-π)=tanα

   cot(α-π)=cotα

   sec(α-π)=-secα

   csc(α-π)=-cscα

   sin(2π-α)=-sinα

   cos(2π-α)=cosα

  SSI ļʱ
 • SSI ļʱ
  SSI ļʱ